CHụp CT

------- Chụp CT là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phổ biến hiện nay được sử dụng để ...